Onze visie

We willen dat kinderen met plezier naar ons IKC gaan. We willen kinderen begeleiden in het vinden van een eigen plek in deze wereld. De kinderen mogen zichzelf ontdekken en leren trots te zijn op wie ze zijn. Ons eigen pedagogisch handelen is daarbij heel belangrijk. We zijn ons bewust van ons eigen handelen en de voorbeeldfunctie die we hebben. Met een vriendelijke en open houding zien en kennen wij onze leerlingen en hun behoeften. In een bruisende sfeer spreken we hoofd, hart en handen aan en zorgen wij met passie voor het welbevinden van de kinderen, met ruimte voor zowel inspanning als ontspanning.

Hier gaan we voor!

IKC Máxima is een plek waar onze kinderen met al hun verschillen met elkaar samenleven. De school neemt vanuit de christelijke identiteit verantwoordelijkheid voor elkaar en de leefomgeving, daar waar de opvang dit benadert vanuit een neutrale levensbeschouwelijke identiteit.

Wij willen dat de kinderen goed voor zichzelf, goed voor de ander en goed voor de wereld om hen heen leren zorgen. Want wij vinden: ‘Er is meer dan ik’.

Ieder mens, ieder kind, heeft behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan autonomie (‘ik kan het’) en aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’). Als in voldoende mate is voldaan aan deze behoeften, ervaart een kind welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

Omgaan met kinderen is een aaneenschakeling van ‘pedagogische ogenblikken’. Door ons dagelijkse handelen, verbinden we de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van een kind met het cognitieve leren.

Opgroeien doe je maar één keer. Daarom vinden we het belangrijk dat opvang en onderwijs intensief samenwerken bij de ontwikkeling van ieder kind. Ons IKC kent één pedagogisch beleid, één doorgaande ontwikkelingslijn voor opvang en school en we hanteren dezelfde uitgangspunten met betrekking tot ouderbetrokkenheid en sociale veiligheid.

Het is onze opdracht om een klimaat te creëren, waarin een kind zich thuis voelt, waar het leert en waar het de mogelijkheid krijgt om op een fijne en opbouwende manier met anderen samen te werken. We zijn ons daarbij bewust van de voorbeeldfunctie die we hebben.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich welkom voelt, wordt gezien en mag zijn wie het is. We doen dit door te kijken naar initiatieven van het kind, door ons in te leven in de wereld van het kind en daarop in te spelen. We werken in de basis met een voorspelbaar dagprogramma en met heldere en duidelijke regels. Wij stellen grenzen en maken afspraken, we hebben tegelijkertijd oog voor de wensen en behoeften van het kind, we maken daar ruimte voor.