Onze zorg

Ons motto is: Alles voor een stralend kind. Ieder kind is uniek en verdient het om te stralen en te schitteren. Daarom willen wij ieder kind met optimale zorg omringen.

Wij willen ieder kind met optimale zorg omringen. De leerkrachten spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast ondersteunen de intern begeleiders de leerkrachten bij het signaleren, analyseren en coördineren van zorg en extra ondersteuning voor een leerling. Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of bij de intern begeleiders.

LVS

De ontwikkeling van uw kind volgen wij met behulp van een leerlingvolgsysteem. Daarin houden we de resultaten en vorderingen bij. Een goed systeem van onderzoeken, toetsen en begeleiden zorgt voor onderwijs op maat. Dit leerlingvolgsysteem kan iedere ouder voor zijn of haar kind inzien op school.

Groepsplannen

De leerkrachten stellen groepsplannen op voor de basisvakken binnen de school. In deze plannen maken zij een analyse van het leerstofaanbod en de onderwijsbehoeften, omschrijven zij de doelen voor de komende tijd en de aanpak en werkwijze voor de verschillende vakken. De dagelijkse planning van de leerstof, op basis van het groepsplan, is terug te vinden in de dag- en weekplanning van iedere leerkracht.

Handelingsplannen

Op basis van de toetsgegevens en observaties signaleert de leerkracht soms een hiaat of een probleem. Dit kan zowel leertechnisch als sociaal-emotioneel/gedragsmatig van aard zijn. Dan kan het nodig zijn een handelingsplan op te stellen voor de betreffende leerling. De leerkracht formuleert samen met de intern begeleider het probleem en samen zoeken zij naar passende ondersteuning.

Als het gaat om een aantal kinderen met hetzelfde probleem, maakt de leerkracht een groepshandelingsplan.

In geval van een leertechnisch probleem neemt de leerkracht contact met u op om te bespreken op welk gebied uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De leerkracht stelt, in overleg met de intern begeleider, een plan op waarbij de nadruk ligt op het uitzoeken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden. Mochten de inspanningen niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen.

In geval van een gedragsmatig of sociaal-emotioneel probleem nodigen we de ouders uit voor een gesprek, om met elkaar te bespreken wat de juiste aanpak is. 

Remedial teaching

De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de handelings- en/of groepsplannen, oftewel: de ‘Remedial Teaching’, de extra hulp binnen de groep. De intern begeleider bewaakt, begeleidt en evalueert dit proces. De leerkrachten richten de instructie van de groep zo in, dat er voldoende tijd overblijft om aandacht te besteden aan het handelings- en/of groepsplan. Hierbij krijgen zij hulp van onderwijsassistenten.

Meerbegaafdheid

Wij willen een pedagogisch klimaat scheppen waarbij het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden en de goede wil van kinderen voorop staan. Dit betekent aandacht voor ieder kind. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we daarom extra of andere leerstof aan.  IKC Maxima heeft twee leerkrachten die gespecialiseerd zijn in meerbegaafdheid, zij begeleiden deze groep kinderen.

We werken met de methode Levelwerk, die bestaat uit verrijkingsstof voor rekenen, taal/spelling, lezen en de zaakvakken. Ook is er aandacht voor vaardigheden op het gebied van een probleemanalyse maken, oplossingsstrategieën bedenken, plannen, evalueren en reflecteren.

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, hebben 1+ scores op alle Citotoetsen én een zelfstandige en taakgerichte werkhouding. Daarnaast zijn ook de ervaringen en observaties van de leerkracht belangrijk; zo zijn we bijvoorbeeld alert op kinderen die onderpresteren. Plaatsing van kinderen in de Levelwerkgroep gaat altijd in overleg met de intern begeleider en de betrokken ouders/verzorgers.

Plusklas PCBO

Leerlingen uit groep 7 of 8 met een (te verwachten) verwijzing naar atheneum of gymnasium, kunnen in aanmerking komen voor de Plusklas van CBS Klaverblad op vrijdag. Deze kinderen willen we meer uitdaging bieden door middel van een boeiend leerstofaanbod, passend bij hun eigen talenten en ambities. Daarbij stimuleren we het toepassen van eigen leer- en denkstrategieën. Alle scholen van PCBO Leeuwarden e.o. ondersteunen dit initiatief.

Interne begeleiders

Op onze school hebben we twee Interne Begeleiders, die bovenstaande beheren, toetsen en bewaken; Anje ten Have - Bakker en Agnes Zandstra (tevens leerkracht onderbouw).

Anje ten Have - Bakker

e-mail: a.tenhave@pcboleeuwarden.nl

Agnes Zandstra

e-mail: a.zandstra@pcboleeuwarden.nl