Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR.

In het basisonderwijs bestaat de MR uit ouders en personeel. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Op de Máximaschool bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

Door actief te zijn in de MR kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Basisonderwijs is duidelijk een zaak van leraren en ouders. Een uitgebreide omschrijving van de taken, maar ook de rechten van de MR kunt u vinden in het MR-reglement.

Meer informatie over de MR op IKC Máxima leest u in dit stuk van de MR voor jaar 2022-2023.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad het IKC Máxima 

Vanuit de Wet op de Medezeggenschap (W.M.O.) is het schrijven van een jaarverslag één van de plichten van de MR. Dit jaarverslag heeft als functie om alle schoolgeledingen te informeren over de MR-activiteiten. Bovendien legt de MR via dit jaarverslag verantwoording af over haar doen en laten.

Jaarverslag 2022 - 2023

Notulen Medezeggenschapsraad

De notulen zijn na te lezen tot 2 jaar terug. Hieronder staan de linkjes naar de diverse notulen van de afgelopen jaren.

13 september 2021 5 oktober 2021 8 november 2021
31 januari 2022 14 maart 2022 16 mei 2022
19 september 2022 14 november 2022 16 januari 2023
13 maart 2023 15 mei 2023 19 juni 2023
18 september 2023 13 november 2023 15 januari 2024