Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een MR.

In het basisonderwijs bestaat de MR uit ouders en personeel. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Op de Máximaschool bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen.

Door actief te zijn in de MR kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Basisonderwijs is duidelijk een zaak van leraren en ouders. Een uitgebreide omschrijving van de taken, maar ook de rechten van de MR kunt u vinden in het MR-reglement.

Meer informatie over de MR op IKC Máxima leest u indit stuk van de MR voor jaar 2022-2023.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad het IKC Máxima 

Vanuit de Wet op de Medezeggenschap (W.M.O.) is het schrijven van een jaarverslag één van de plichten van de MR. Dit jaarverslag heeft als functie om alle schoolgeledingen te informeren over de MR-activiteiten. Bovendien legt de MR via dit jaarverslag verantwoording af over haar doen en laten.

 

Jaarverslag 2021 - 2022

 

Notulen Medezeggenschapsraad

De notulen zijn inzichtelijk tot 5 jaar terug. Hieronder staan de linkjes naar de diverse notulen van de afgelopen jaren.

2 juli 2018

11 mei 2020

26 april 2021

1 oktober 2018

22 juni 2020

14 juni 2021

28 januari 2019

14 september 2020

19 september 2022

30 september 2019

9 november 2020

14 november 2022

25 november 2019

18 januari 2021

16 januari 2023

20 januari 2020

8 maart 2021

13 maart 2023

    15 mei 2023